Privacy beleid Stephen Teeuwen

Ik ben me ervan bewust dat u uw vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy beleid is opgesteld met als doel u helder te informeren over hoe ik omga met persoonsgegevens. In alle gevallen zullen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), leidend zijn. 

Stephen Teeuwen, gevestigd aan Ooster Oenerweg 4a 8167 PC Oene, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stephen Teeuwen

www.stephenteeuwen.nl

Ooster Oenerweg 4a

8167 PC Oene 

+31650514179

info@stephenteeuwen.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@stephenteeuwen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. 

Deze doelen zijn gebaseerd op de volgende grondslagen

 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  • Klanten zijn verplicht om persoonsgegevens (contactgegevens, rekeningnummer, factuuradres) te verstrekken, aangezien het noodzakelijk is om deze gegevens te hebben voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst. Mocht een klant deze gegevens niet willen verstrekken, dan kan er geen overeenkomst tot stand komen en dus ook geen samenwerking plaatsvinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

www.stephenteeuwen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.stephenteeuwen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stephenteeuwen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

  • Alle personen die in aanraking komen met jouw gegevens, namens mij zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
  • Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw gegevens.
  • Op al mijn systemen wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gevoerd. 
  • Back-ups van de persoonsgegevens worden gemaakt om deze bij incidenten te kunnen herstellen. 
  • Alle personen die in aanraking komen met jouw gegevens, namens mij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stephenteeuwen.nl